zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: ביטחון ובטיחות במחנה הקיץ

תמונה קטנה ביטחון ובטיחות במחנה הקיץ פורסם על ידי ועדת בטיחות
בתאריך 28/6/2004
בכתבה זו צפו 4311 גולשים

לכתבה זו מצורף קובץ נלווה

יוני 2004

הקדמה


מפעלי הקיץ מהווים את שיא הפעילות הצופית. אוגדן זה מרכז בתוכו מספר תחומים:
1. חלק כללי.
2. נהלי ביטחון.
3. נהלי תברואה ומרפאה.
4. נהלי בטיחות.
5. נספחים.

חל איסור לכתוב הוראות נוספות למפעלי הקיץ, הנוגדות או אף המחמירות הוראות בחוברת זו. המבקש להוסיף הנחייה כלשהי שאינה כתובה באוגדן זה או בחוזר מנכ"ל משרד החינוך, יבקש אישור בכתב מרכז המפעלים והבטיחות התנועתי ומוועדת הבטיחות של תנועת הצופים בלבד.

מרכז השבט, צוות ההנהגה וכל אחראי על פעילות קייצית יישאו אוגדן זה עמם לכל אורך המפעל.

הכתוב כאן כתוב בלשון זכר, אך מיועד לנשים ולגברים כאחד.


פעילות בטוחה!

האגף להדרכה ומפעלים


חוברת זו מחייבת, אך אינה מחליפה את חוזר
מנכ"ל משרד החינוך אם קיימת סתירה ביניהם, מחייב הנוהל הרשום בחוזר מנכ"ל משרד החינוך


תוכן העניינים:

 סעיף

נושא

עמוד

קובץ נלווה:  קובץ נלווה  summer_safety.doc (818 KB) צפייה בקובץ שמירת הקובץ
הקובץ לא נסרק מפני וירוסים באופן אוטומטי וההורדה הינה על אחריות המשתמש בלבד !
במידה ונתקלתם באתר בקובץ נגוע, אנא הודיעו לנו על כך מיד !

פרסם כתבה »