zofim.org.il
  
 


 
דף הבית » ארכיון הכתבות » כתבה: פרשת השבוע: "בהעלותך"

תמונה קטנה פרשת השבוע: "בהעלותך" פורסם על ידי יותם ברום
בתאריך 4/6/2004
בכתבה זו צפו 2945 גולשים

בפרשתינו ישנו סיפור מעניין שברצוני להציג מספר רעיונות הקשורים בו.
" ויצא משה וידבר אל העם את דברי ה' ויאסוף שבעים איש מזקני העם ויעמד אותם סביבות האוהל. וירד ה' בענן וידבר אליו ויאצל מן הרוח אשר עליו ויתן על שבעים איש הזקנים ויהי כנוח עליהם הרוח ויתנבאו ולא יספו. וישארו שני אנשים במחנה שם האחד אלדד ושם השני מידד ותנח עליהם הרוח והמה בכתבים ולא יצאו האוהלה ויתנבאו במחנה. וירץ הנער ויגד למשה ויאמר אלדד ומידד מתנבאים במחנה. ויען יהושע בן נון משרת משה מבחוריו ויאמר אדוני משה כלאם. ויאמר לו משה המקנא אתה לי ומי יתן כל העם נביאים כי יתן ה' את רוחו עליהם". (במדבר י"א פס' כ"ד- כ"ט).
משה אוסף 70 אנשים מזקני העם שיעזרו לו להנהיג את העם, וה' נתן להם רוח נבואית. היו שני אנשים שהמשיכו להתנבא במחנה. משרתיו של משה נלחצים ומייעצים לכלוא אותם ומשה עונה, הלוואי וכולם יהיו נביאים.
יש מדרש שמספר על שם מה זכו אלדד ומידד לנבואה:
ר' שמעון אומר: במחנה נשתיירו. בשעה שאמר לו הקב"ה למשה: אספה לי שבעים איש , אמרו אלדד ומידד: אין אנו ראויין לאותה גדולה, אמר הקב"ה : הואיל ומיעטתם עצמכם- הריני מוסיף גדולה על גדולתכם, ומה גדולה הוסיף להם- שהנביאים כולן נתנבאו ופסקו, והם התנבאו ולא פסקו. (סנהדרין י"ז ע"א).
בגלל שמיעטו עצמם והיו ענווים זכו להתנבא כמו כן אפשר לראות גם באמרה של משה " מי יתן וכל עם ה' נביאים" ענווה גדולה- וכך מפרש ר' יצחק עראמה בעל ה'עקידת יצחק' " ובעיני דבר גדול וענווה גדולה דיבר הנביא, והוא: אין צריך לומר שלא היה מקנא באלה שהם תלמידיו ופועל ידיו (סנהדרין קה ע"ב בכל אדם מתקנא חוץ מבנו ותלמידיו) אלא שהוא משתוקק שכל עם ה' יהיו נביאים, כי יתן ה' רוח עליהם מבלעדיו. ואם הוא דבר שהכל מתקנאים בו, הנה הוא לא יקנא בזה".
משה כידוע זכה לנבואה הכי גדולה וגם היה "ענו עניו מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה" (במדבר י"ב ג'). אפשר לראות במדרשים אלו כמה חשובה הענווה ושאפשר להגיע לגדולה ע"י תכונה זו. אולי בעולם המודרני והאנטו פוצנטרי כדאי שננסה לא להישבות בזה ולנסות גם להיות קצת ענווים ולהעריך את התכונה הזו.
באותו נושא הרש"ר הירש מפרש שעלינו ללמוד מהסיפור שכל אחד יכול להגיע למעמד רוחני גבוה ללא תלות במעמדו וזה שמישהו במעמד גבוה לאו דווקא מקנה לו מעמד רוחני כזה. " הורנו לדעת שביסוד המנהיגות הרוחנית העליונה לא ניתנה זכות מיוחדת על הרוח למישהו, כשרונות הרוח הניתנים מאת ה' אינם מותנים במשרה ואינם זכויות של מעמד, עלינו לזכור תמיד שאפילו האחרון שבאומה יכול לזכות ברוח ה' כיושב במלכות". אולי ע"י מסר זה נוכל להתמודד ולנסות להיות יותר ענווים ' אשרי אדם הלומד מכל אדם' ואין לדעת מה טיבו של אדם ע"י מעמדו משרתו וכד'...

יהי רצון ונוכל להקנות לעצמינו מידה חיובית זו.

פרסם כתבה »